ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden maken een ondeelbaar geheel uit met al onze offerten, facturen, opdrachten, overeenkomsten en leveringen. De klant verklaart hiervan uitdrukkelijk kennis te hebben genomen.

2. De klant verbindt zich ertoe om de bieren af te halen op datum van vrijgave (van het pallet). Bij niet-tijdige afhaling, wordt het bier/pallet gestockeerd bij een derde stockagebedrijf en zijn alle bijhorende stockagekosten integraal verschuldigd door de klant.

3. Alle facturen zijn contant of binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van de factuur via overschrijving betaalbaar, op de maatschappelijke zetel of op enige andere plaats overeengekomen met de klant, tenzij uitdrukkelijk een andere vervaldatum van factuur overeengekomen wordt. De eigendomsoverdracht van geleverde goederen zal pas worden voltrokken na de volledige betaling van de factuur.

4. Bij gebrek van betaling op de vervaldag van de factuur heeft Amburon Belgian Craftbrewery NV het recht de uitvoering van verdere prestaties, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te schorsen of onmiddellijk, per aangetekend schrijven, de overeenkomst te beëindigen wegens gegronde reden.

5. Elk bedrag hetwelk niet volledig betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 8% op jaarbasis en dit vanaf de vervaldag. In geval van gerechtelijke invordering wordt het nog niet betaalde saldo verhoogd met een boetebeding van 10% op het niet betaalde bedrag (met een minimum van 50 EUR) alsmede de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding verbonden aan de gerechtelijke procedure.

6. In geval van wanbetaling is Amburon Belgian Craftbrewery NV gerechtigd nog niet geleverde goederen in retentierecht te behouden tot aan de volledige betaling.

7. Eventuele klachten van de koper met betrekking tot het aantal en de kwaliteit dienen aangetekend ter kennis te worden gebracht binnen 30 kalenderdagen na de afhaling. Klachten op een andere wijze aangebracht of buiten de vermelde termijn, worden als onontvankelijk beschouwd. Elke betwisting met betrekking tot de gevorderde bedragen dient aangetekend ter kennis te worden gebracht binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum. Na deze termijn is de schuldvordering definitief en is het verschuldigde bedrag onbetwistbaar.

8. Amburon Belgian Craftbrewery NV is na eigendomsoverdracht door de klant niet aansprakelijk noch voor glasbreuk, noch voor beschadiging van flessen of hun verpakking, noch voor bederf, tenzij de koper bewijst dat het bederf reeds bestond op het ogenblijk van de eigendomsoverdracht.

9. Huidige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle rechtsgedingen en geschillen met betrekking tot de betaling en de uitvoering van de voorliggende overeenkomst en deze verkoopsvoorwaarden zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd, onverminderd het recht van Amburon Belgian Craftbrewery NV te dagvaarden voor de rechtbanken van de klant.

10. In geval van overmacht kan Amburon Belgian Craftbrewery NV hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De koper heeft in dit geval geen recht op enige schadevergoeding. In geval van overmacht is Amburon Belgian Craftbrewery NV gerechtigd hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken, hetzij deze op te schorten zonder betaling van enige schadevergoeding.